1Dmitry Burdeiny
90.0012.008.0011.008.007.0011.0033.00
2Alexey Zherebtsov
54.0010.008.009.008.007.007.005.00
3Sergei Miller
50.0012.003.0011.008.007.009.00
4Mikhail Knyazev
50.0012.008.0011.006.007.006.00
5Michael Afanasev
50.0010.008.0011.006.007.008.00
6Ilya Simakov
49.0010.005.009.008.007.0010.00
7Boris Filippov
48.0010.003.0011.008.007.009.00
8Nikolay Falaleev
48.0010.006.0011.008.007.006.00
9Aximon
47.0011.005.008.006.007.0010.00
10Dmitrii Fastovets
45.008.008.008.006.007.008.00
11Sergey Martynenko
44.009.003.0010.006.007.009.00
12Konstantin Sukharev
39.006.005.008.006.007.007.00
13Ivan Cheprasov
39.005.003.009.006.007.009.00
14Serguey Golubev
35.008.003.006.006.002.0010.00
15Aleksandr Nifontov
32.004.003.005.006.005.009.00
16Rustam Bikmurzin
29.008.003.004.004.005.005.00
17Andrey Sabluk
26.0010.006.0010.000.00
18Ivan Gluhov
24.002.004.008.004.002.004.00
19Nikita Pislegin
24.002.006.0010.000.006.00
20Maksim Kleshchenok
22.001.000.009.002.002.008.00
21v trohimenko
19.000.003.008.000.000.008.000.00
22Anton Chikin
18.0012.006.00
23Sergei Bronskii
16.008.008.00
24Adam Smoluakov
16.000.003.007.004.002.000.00
25Mark Baushenko
15.004.000.000.008.003.000.00
26Victor Krasilnikov
14.001.001.003.002.002.005.00
27izzyd krondi
14.002.005.005.002.00
28Malyshev Sergey
13.002.003.006.002.00
29Alex G
13.007.000.006.00
30Roman Astrakhantsev
12.0012.00
31Viktor Vialov
11.007.003.001.00
32Alex K
11.008.003.00
33Aleksei Smirnov
11.0010.001.00
34Nikita Kuznetsov
11.0010.001.00
35denaas
11.008.003.00
36Atell Krasnopolski
10.008.002.000.00
37Aleksandr Sinyukov
10.0010.00
38Pavel Hladilovich
10.0010.00
39Sergey
9.007.002.00
40Walter Pogosov
9.009.00
41Dima Prusskii
9.009.00
42Roman Misiutin
9.009.000.00
43Matsvei Yankouski
9.000.003.000.006.00
44Semyon Sinchenko
9.009.000.00
45Kek Kekov
8.008.00
46Valery Loshchenkov
8.008.00
47Viktorov-aa
8.006.002.00
48Andrei Sabluk
8.007.001.00
49Misha Semenov
7.007.00
50Irina Akhmadeeva
7.000.007.00